بخش بندی سایت

سرفصل های آموزشی این فصل :

  • به دلیل اهمیت بخش ها و هسته اصلی، ایجاد و تغییر آن توسط شرکت انجام می شود، اما خود مشتری هم می تواند
  • علت ایجاد ثبات در هسته اصلی سایت
  • ورود به مدیریت تصاویر
  • بخش بندی برای تصاویر داشته باشیم
  • فرمت مناسب وب برای تصویر استفاده کنیم
  • نام انگلیسی ، کوتاه و مناسب برای تصویر انتخاب کنیم
  • بهتر است حجم تصویر  حد اکثر 150 ک باشد
  • یک تصویر را 2 بار آپلود نکنیم

 

منتشرشده در مقالات

محتوی این بخش

  تا 30 مرداد 96 منتشر می شود

منتشرشده در مقالات